Opzegservice
zorgverzekering

 2023/2024

Opzegservice zorgverzekering 2023/2024
Inclusief juridische ondersteuning!

Meld je aan voor de Opzegservice 2023/2024 inclusief Juridische ondersteuning!

CAK moet op 6 december a.s. verschijnen voor de rechter! Steun de Bond of meld je aan voor de Opzegservice 2023/2024 inclusief Juridische ondersteuning!

Deze service is voor degene die zijn Zorgverzekering 2023 al heeft opgezegd of deze voor 31 december 2023 wil opzeggen!

Woord vooraf 
Want… het afsluiten van een Zorgverzekering op jouw persoonsnaam zonder jouw instemming is bij wet verboden. Jou onder druk zetten om een verzekering af te sluiten, of dat anderen dit doen tegen jouw wil geldt als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid conform art 284 Sr. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel284 ; de Strafwet geldt voor iedereen, conform art 2 Sr. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel2. Het art 6:3BW luidt, ‘een natuurlijke verbintenis is rechtens niet afdwingbaar. Het onvoorwaardelijk art 1:1BW, lid 1 luidt ‘Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.’ Je bent vrij! lid 2 hiervan luidt, ‘dienstbaarheden van welke aard of onder welke benaming ook worden niet geduld.’ Je hoeft dus niets te dulden tegen jouw wil. Art 3:33 BW luidt, ‘een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’. Zonder jouw wil is zo’n verklaring van rechtswege nietig.

Overigens is de zorg volgens de directeur van Zorgverzekeraar CZ niet meer te garanderen voor iedereen. Zie Telegraaf artikel
CAK gedagvaard en moet zich verantwoorden bij de rechter op 6 december 2023!
Op basis van het Wetboek van Strafrecht, Burgerlijk Wetboek, Internationaal Recht en de Grondwet is het afsluiten van een zorgverzekeringscontract door het CAK voor onverzekerden zonder enige toestemming verboden en in strijd met de bovengenoemde wetten. Hiervoor zal het CAK zich moeten verantwoorden voor de rechter. Wanneer de rechtszaak gewonnen wordt zal dit een algemene doorwerking hebben op alle Nederlanders!

Steun de Bond in deze belangrijke rechtszaak en meld u aan als belanghebbende of maak gebruik van de opzegservice met persoonlijke juridische begeleiding… Zie dagvaarding
Kosten als belanghebbende rechtszaak CAK € 29,-
of doe een vrijblijvende donatie.

Kosten als belanghebbende rechtszaak CAK incl. de opzegservice met persoonlijke juridische begeleiding: € 147,00 per deelnemer.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.
De Bond won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en Menzis. In deze zaken gaf de rechter te kennen dat zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring een vordering niet mogelijk is.

Naar het inzicht van de Bond heeft zij daarmee erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising is van het bestuursrecht in civielrecht. Wij zetten ons met jou in om dit onrecht ongedaan te maken!
Meld je nu alvast aan voor de Opzegservice Zorgverzekering 2024
We gaan de druk op de ‘bestuurlijk’ verantwoordelijken opvoeren in het komend jaar. Zoveel plichten die wij zouden moeten vervullen zonder voorafgaand wilsverklaren. Regelrechte slavernij als je de wet erop naslaat. Voor alle duidelijkheid, de Opzegservice, óók weer dit jaar gaat uit van het Burgerrecht*), en dat is het hoogste recht in Privaat op wilsverklaren conform art 3:33 BW. Schending van het Burgerrecht is schending van het Mensrecht om in eigen besluit te handelen in Burgerrecht of niet. Je bent geen burger, je vertegenwoordigt de burger-identiteit alleen wanneer jij dat wilt! 

Ben je principieel tegen ‘overheidsdwang’? Dan zou deelname wat dat aangaat voor jou een eerste optie zijn, na zorgvuldige (zie (**) onderstaand curs.) afweging. Jij bent immers de hoogste autoriteit aangaande het ‘beschikken’, tenzij je zwijgt… Zoals het ook is, niemand is bevoegd om over een ander te heersen, tenzij je zwijgt, je vindt het dan klaarblijkelijk wel oké dat anderen op jouw naam verplichtingen afsluiten. Dat is voor iedereen ten strengste verboden. Als je stemt op voorwaarde kan je je voorbehoud maken, met de Opzegservice ben je heel expliciet (uitgesproken) over jouw rechtspositie. Je duldt de Persoonlijke dienstbaarheid niet om in zaken te moeten gaan die jij NIET wilt.

Als deelnemer aan de Opzegservice 2024: dit krijg je geleverd, Methode : op vóórhand weren van dwang

Deelnemers die zich aanmelden ontvangen nadien (= binnen -of ten uiterste- drie dagen na aanmelding) ten eerste de twee documenten, het eerste document betreft een Vooraankondiging van Juridische Verklaring en de Juridische Verklaring zelf. Deze twee documenten zend je -zodra in jouw bezit- kort achter elkaar zelf naar de Burgemeester van jouw woonplaats èn naar de Kiesraad, per e-mail, aangetekend of persoonlijk overhandigd (volgens aanwijzing op Welkomstbrief). Uiteraard is er geen reden om daarmee te wachten, idealiter al voor de jaarwisseling, het kan dus al op de dag dat jij de twee documenten ontvangt, zoals gesteld. Dat laatste is om via die weg vanuit zelfbeschiking te ‘verordonneren’(!) dat jij je hebt uitgesproken je niet meer te laten vertegenwoordigen vanaf landelijk, provinciaal èn gemeentelijk niveau. De Burgemeester is al gewaarschuwd… je hebt zeer ernstige redenen om dat te doen. en een ieder die hier weet van dient te hebben is bij de Kiesraad (o.l.v. Wim Kuijken) al aangekaart. Druk en drang in tegenweer, het is niet normaal om je te laten vertegenwoordigen door ‘dwingelanden’ in publiekrecht. De keus om je te laten vertegenwoordigen door volksvertegenwoordigers is aan jou, er zijn maar drie (3) ‘smaken, punt één (1-3)) dat recht geef je in stilzwijgen (bewust of onbewust), punt twéé (2), je ontzegt dat recht (bewust), punt drie (3), of je geeft het recht om jou te mogen vertegenwoordigen onder voorwaarden (bewust: Stemmen onder voorwaarden). “Niemand mag een ander overheersen zonder diens voorafgaand wilsverklaren om zich door diegene te laten overheersen, dit altijd en een redelijke vertegenwoordiging bezondigt zich NIET aan dwang zonder voorafgaand overeenkomen.” 
De wacht aanzeggen
Het bedrog van de ‘autoriteiten’ staat onomstotelijk vast vanaf 17 maart 2020. Dat wij al voordien ernstig zijn gehinderd om ons eigen leven te leiden was nog enigszins draaglijk. Vanaf bovengenoemde datum praktisch niet meer. En daar kan jij nu met al de anderen die zich aangemeld hebben een sterke vuist voor maken. Met de Opzegservice 2024 zit je ‘strak’ in het zadel van jouw recht op zelfbeschikking. Na de eerste twee documenten ontvang je preventiebrieven, 4 stuks, ten eerste: één voor de directeur SVB, ten tweede één voor de hoofddirecteur CAK en ten derde één voor de andere directeur CAK en ten vierde één voor de directeur CJIB. Deze vier ‘ambtelijken’ leiden jou, mij en iedereen in dwang zolang het duurt in zwijgen. Niet meer zwijgen voor ons, niet meer voor jou, als jij meedoet met de Opzegservice 2024 heb je het eerste en laatste woord. Dat is de inzet die niet ongedaan gemaakt kan worden, dat er dwang zal worden uitgeoefend op jou nadien, dat is niet uitgesloten, ja zelfs te voorspellen. Wij merken dat bij de Bond zelf ook. Wie weigert krijgt last van druk en dwang- en regelplegers. En dat kan alleen maar stoppen als het zò voor de rechter komt en de rechter zelf ook nog eens zuiver genoeg oordeelt. Dat laatste is een gunstige factor geweest in het geval van Jordy, hij heeft al eerder met een zekere ‘B’ (vanwege privacy niet de volledige naam) die dezelfde rechter trof, een gunstig vonnis gehad; de kwestie is, geen overeenkomst? dan ook geen plicht!, zie beide vonnissen VGZ en Menzis, we willen dat herhaald hebben!, mede met jouw inzet dit definitief maken voor iedereen. Druk en drang in aanspraak op het Burgerrecht zoals het is, daarmee maken wij met jou de bestuurders in publiekrecht de grond heet onder de voeten… om ons uiteindelijk met rust te zullen laten. Er is genoeg handel en schuld hoeft niet te ontstaan zolang er geen schuld wordt opgelegd. Overigens zijn wij de laatsten die iets willen weigeren wat zelf eerder op wilsverklaren is aangegaan. Het contractrecht is wat het is, een belofte in wederzijds verklaren en alléén dat maakt schuld.
Dit gebeurt al, dagvaarding CAK
We durven te stellen dat ieder die deelneemt aan de Opzegservice de ruggesteun van deze dagvaarding wel inziet zoals wij dat inzien. Dwang is verboden, en het ergste misdrijven wat in ons strafrecht te vinden is, zie het genoemd artikel 273f, 274 Sr. CAK verantwoordelijken en aansprakelijken nemen ons niet langer de ‘maat’, zij mògen ons niet langer de maat nemen, dat moet beslist afgelopen zijn, en daarom staat de vertegenwoordiger van de publiekrechtelijke rechtspersoon CAK op 6 december 2023 voor de Civiele rechter… komen de Vonnissen Zwarts en ‘B’ ten allereerste op tafel, en meer dan dat…(zie dagvaarding) en zo wordt stap voor stap het fundament van wederrechtelijke dwang in vermogensrecht rechtens weerlegd/aan de kaak gesteld.

Werk jij mee om de dwang te doen eindigen om verplicht een zorgverzekering te moeten afsluiten?, meld je dan nu aan. Je krijgt een vol jaar Juridische ondersteuning. De ondersteuning omvat een maandelijks webinar, alleen deelnemers worden hiervoor uitgenodigd, zonodig telefonische ondersteuning. E-mail is slechts aanvullend, in hoofdzaak bedoeld en als zodanig ingezet om jou de documenten te kunnen sturen die voor deelname aan de Opzegservice vereist zijn. Omgerekend betekent dit een service voor het bedrag van € 12,25, en dat is géén geld gezien de intensiviteit die wij met jou moeten praktiseren in dit traject.
Deelnemers Opzegservice 2024 ontvangen de Begeleidingsbrief
Wie zich aanmeldt ontvangt na betaling binnen drie dagen de Begeleidingsbrief en de eerste set van de bovengenoemde documenten, waarmee je de Opzegservice 2024 in gang zet. Belangrijk is om alles vanaf den beginne goed te archiveren, niets te laten ‘versloffen’, dit alles wordt toegelicht in de Welkomstbrief. Wat je ontvangt en wat je verstuurt aan documenten moet direct vindbaar en inzichtelijk zijn en blijven voor de begeleidend Juridisch Adviseur (Leendert) van de Bond (hiervoor krijg je een beveiligde online opslag in ‘BOX’ tot jouw beschikking). Met de Opzegservice 2024 kan jij na de eerste documenten telkenmale de buitengerechtelijke vernietiging toepassen. Bovendien heb jij de mogelijkheid om een training te volgen ‘Leer uw RECHT’ (te Nijmegen -gereduceerd tarief €20 per deelnemer Opzegservice 2024) om je te bekwamen in de ‘weren’ van het Burgerrecht, wat aanvangt met art 1:1 BW. Vrij én bevoegd, precies zoals het in de wet staat. 

Maak jij het met ons waar in 2024 wat al sinds jaar en dag in de wet staat? Jouw en onze inzet en ieders inzet die kan inzetten is keihard nodig. We staan op ons recht en met jou: Wees welkom! 

(**) 

Disclaimer en Claimer Opzegservice 2024 

As. deelnemer, alvorens jij invult en betaalt.. Let op!  

Voor wie is de Opzegservice 2024 niet geschikt? 
Het recht en rechtvaardigheid is onbetaalbaar, dat weten wij, dat weet jij als lezer van deze tekst maar al te goed. Anders ontving je deze Nieuwsbrief niet…
Voor wie is de Opzegservice niet geschikt? Als jij een uitkering hebt, een toelage die je niet kunt missen, een zorgtoeslag omdat je een klein inkomen hebt of een andere afhankelijkheid van toelage die jij nu krijgt en in waarde zo groot is dat je de rechtsmaatregelen waar zo mogelijk op wordt doorgezet bij weigering afsluiten van je zorgverzekering niet zelf kunt dragen neem dan beslist niet deel. Het verzet tegen dwang is geen rekensom om goedkoper uit te zijn op voorhand, het is vaak duurder dan de dwang afkopen door zelf te verzekeren.  Ook als je gezondheid aanleiding geeft tot zorg is het niet wijs om de Opzegservice aan te gaan, overigens is de beoordeling van zorg en gezondheid een eigen oordeel van jou. Niemand anders, wij ook niet mogen daarop adviseren, je neemt de keus in eigen verantwoording, wat wij hier doen is jou te helpen een eigen oordeel te vormen, deelnemen, ja of nee, wat je doet is uiteraard volledig jouw verantwoording.  En voor wie wel? Hier bedoelen wij degene die aanvaardbaar risico wil nemen. Die de voors- en tegens van het bovenstaande meeneemt en nog meer dan dat wat hier niet zou kunnen staan. Wij zijn wel wetend maar niet alomwetend genoeg om jou de verantwoording uit handen te kunnen nemen… Vraag is dan, ben je ruimer bemiddeld dan voorgaand is aangegeven, en ben jij in staat om het zonder toeslagen te stellen? Heb jij andere verplichtingen die desondanks gewoon betaald kunnen blijven (Je eigen contracten en overeenkomsten) dan zou in dat financieel opzicht het deelnemen aan de Opzegservice 2024 praktisch voor jou uitvoerbaar kunnen zijn en (in voorbehoud ‘naar bevinding van jouw eigen calculatie’) te dragen, want in het uiterste geval is ‘schikken’ onder Vi-Coactis mogelijk, toevoeging van deze vermelding aan jouw betaalhandeling houdt in ‘je betaalt onder dwang’, en in die feitelijkheid zijn dit primair onverschuldigde betalingen. Betalingen als gevolg van Onrechtmatige daad art 6:162 BW, doet je met Vi-Coactis ‘geoormerkt’, deze zijn van rechtswege nietig in schending van art 3:44 lid 2 BW en als zodanig rechtens voor terugbetaling vatbaar. De ontvanger van het onterecht verkregen geld kan zich geenszins beroepen op goede trouw in procesrecht, art 3:11 BW, kijk het maar na; https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3/artikel11. Mocht het zover komen dan is de documentatie ‘Vi-Coactis’ om dit te kunnen doen al voor jou beschikbaar. Want zo stel je zeker wat is, er zijn wetten tegen mensenhandel (273f Sr) en Slavernij (274 Sr), maar geen wetten tegen vrijwillige Slavernij! En dat laatste gebeurt als je schikt zonder vermelding Vi-Coactis te doen. Je heb dan uit eigen wil voldaan en de dwang is dan juridisch gezien nooit uitgeoefend geweest..(!). Goed om te weten dat je met deelname aan de Opzegservice akkoord gaat met de Leveringsvoorwaarden van de Bond en de vrijwaring van de Bond, er is inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting, wat wij beloven is inspanningsverplichting om het beoogd resultaat te halen een garantie daarop kunnen we uiteraard niet geven.

*) vrij èn bevoegd tot Burgerrecht ben jij als enige bevoegde tot het gebruik van het rechtssubject persona (Voorletter(s)Achterna(a)m(en) zie – BAV Burgerlijke Algemene Voorwaarden 

Hoe doe ik mee?

Het begint met aanmelden!

1

Aanmelden Opzegservice zorgverzekering

Je vult jouw gegevens in op het digitale aanmeldformulier.

2

Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Je kunt jouw gegevens controleren en daarna word je gevraagd jouw digitale handtekening te zetten onder de machtiging en de vrijwaringsverklaring. Daarna kun je overgaan tot betaling van de éénmalige bijdrage.

3

Aan de slag

Je ontvangt een e-mail met een welkomstbrief en de bovengenoemde documenten. Lees als eerste de welkomstbrief zorgvuldig door. Je zorgt ervoor dat je verzekering uiterlijk 31 december 2023 is opgezegd. Echter kun je tot en met 31 december 2023 aangetekend versturen. Het is evenwel raadzaam om je opzegging al vóór de Kerst van 2023 aangetekend te versturen, let wel dat de dagdatum van jouw brief en de dagdatum op het post-verzendbewijs altijd moeten overeenkomen om rechtsgeldig te zijn. Alle verzendbewijzen dien je zorgvuldig te bewaren!

Met jouw bijdrage vanwege de Opzegservice ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden? Klik dan hier.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten