Uw gegevens
zijn bij ons veilig

Privacyverklaring NBO

Privacyverklaring Nationale Bond Overheidszaken

Deze huidige op de website beschikbare privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

De Nationale Bond Overheidszaken houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen. Ook houden wij ons aan de regels van het Bel-me-niet Register en omtrent het recht om vergeten te worden.

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en in bewaring gehouden voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt. Dit doel kan het volgende betreffen:

1) de registratie van lidmaatschap zolang het lidmaatschap duurt;

2) de registratie ten behoeve van juridische processen en collectieve acties;

3) het opnemen en/of onderhouden van contact met u als lid of actiedeelnemer, schriftelijk, per e-mail dan wel telefonisch;

4) het u als lid of actiedeelnemer informeren over nieuws en achtergronden betreffende de Nationale Bond Overheidszaken, zijn activiteiten en andere relevante zaken voor leden en actiedeelnemers.

Uw persoonsgegevens worden definitief gewist uit ons register op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek. Uiterlijk 21 kalenderdagen na de ontvangst van uw verzoek zijn uw gegevens definitief uit onze bestanden gewist. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail, die de datum vermeldt waarop uw persoonsgegevens door ons zijn gewist. Enkel dit bericht zal door ons in bewaring worden gehouden en wel zolang hiertoe de wettelijke en juridische noodzaak bestaat. Uitgezonderd hiervan zijn uw persoonsgegevens die vermeld staan in onze juridische stukken die we in ons bezit dienen te houden om ons te schikken naar de wettelijke en juridische noodzaak, met inbegrip van alle bancaire gegevens (betalingsgegevens) die uw persoonsgegevens bevatten.

Uw persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Bovenstaande wordt ten uitvoer gebracht in de volgende twee handelingen:

1. De Nationale Bond Overheidszaken legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw abonnement en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten en diensten van de Bond.

2. Als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of ze (deels) wilt laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ict@bondoverheidszaken.nl of een brief te sturen naar: Nationale Bond Overheidszaken, t.a.v. Klantenservice, G. Deynootstraat 13, 2586 HR Den Haag.

Versie 24 september 2020  


Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten