Opzegservice Zorgverzekering & CAK incl. dagvergoeding & terugvordering premies

OPZEGSERVICE ZORGVERZEKERING & CAK: STEL DE DIRECTEUREN VAN DE ZORGVERZERKAARS & CAK AANSPRAKELIJK MET EEN VERBINTENIS INCL. DAGVERGOEDING VAN MAX. € 1.000,- PER DAG!Wilt u ook geen zorgverzekering meer?


De oplossing: Stel de directeuren van de Zorgverzekeraars en CAK aansprakelijk en biedt hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 1.000,- per dag, per overtreding, waarin u het opgelegde onrechtmatige zorgverzekeringscontract nietig verklaart op basis van misleiding, bedrog en dwang.

Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

LET OP ACTIE OPZEGSERVICE ZORGVERZEKERING VOOR 2020 IS T/M 1 DECEMBER 2019 MOGELIJK!


BELANGRIJK OM TE WETEN! 

De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie (publiekrecht) is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en bij wet verboden. Het verplichten van een commercieel civiel contract (privaatrecht) is wegens de dwang strafbaar (Art. 284 / 365 SR) en is een burger beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (Art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (Art. 1.1 BW) en een onrechtmatig contract die bijv. door het CAK met valsheid in geschrifte (Art 225 & 227 SR) tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is vernietigbaar (Art. 3.44 / 3.49 / 3.50 BW).


De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.

De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is. De Bond won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en Menzis.

In deze zaken gaf de rechter te kennen dat zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring een vordering niet mogelijk is.


Veel incassobureaus, het CAK en het CJIB nemen onrechtmatige opdrachten aan om bij mensen te vorderden. Ze controleren niet of er een rechtsgeldig contract en akte van cessie bestaat.  Ze plegen  stelselmatig strafbare feiten  door een onrechtmatige vordering op te eisen.en spelen voor eigen rechtertje uit naam van de Koning, wat weer een schending is van het recht op een eerlijke rechtsgang en om gehoord te worden bij de rechter (Art. 6 EVRM)

Het met dwang (Art. 284 / 365 Strafrecht) opleggen van een privaat(recht) civiel contract vanuit het bestuursrecht (publiekrecht) is dus een onaanvaardbare doorkruising van het recht, waarin u als mens vanuit een kwestbare positie wordt verhandeld (Art. 273f Strafrecht).

Wetten die elkaar tegenspreken zijn niet uitvoerbaar…


Het verplicht afsluiten van een autoverzekering is totaal anders: u bent met een voertuig namelijk een risico op de openbare weg voor (im)materiële schade voor andere weggebruikers.

 

Er zijn 3 opties die op u van toepassing kunnen zijn:

 

  1. Heeft u geen contract of bent u door het CAK (Voorheen ZorgInstituut Nederland) of is zonder uw toestemming vanuit het bestuursrecht een civiele verbintenis afgesloten bij een zorgverzekeraar, dan is dit in strijd met art 1.1 BW, art 3.33 BW, het strafrecht en het internationaal recht.
  2. U heeft nog een lopend contract met uw wilsverklaring en heeft zelf besloten uw zorgverzekering op te zeggen vóór 31 december 2019.
  3. U verbruikt meer ziektekosten dan uw huidige premiekosten incl. eigen risico: Blijf dan voorlopig verzekerd - totdat de Nationale Bond tegen Overheidszaken eerst de aanklacht heeft gewonnen -, zodat u niet onnodig financieel in de problemen komt.

 

 

Dit moet u weten en doen om deel te nemen aan de collectieve Opzegservice Zorgverzekering:

 

 

1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de zorgverzekeraars en CAK.

2.De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze samen met u de aansprakelijke partijen dagvaarden.

3. U doet de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en u een vergoedingssom ontvangt.

4. U meldt zich aan via het aanmeldformulier op deze pagina. Binnen 48 uur ontvangt u van ons twee volledige contracten en een machtingsformulier die u dient in te vullen en te ondertekenen, scannen (geen foto’s!) en sturen naar

zorgcontract@bondoverheidszaken.nl. U ontvangt van ons ook een BunQ Bank-betalingslink. Klikt u hierop, dan is de betaling zo geregeld.

5. De contracten gaan betekend naar uw zorgverzekeraar en het CAK, waarin wij tevens namens u uw zorgverzekeringscontract nietig verklaren bij uw zorgverzekeraar  per 1 januari 2020 en bij het CAK per direct of met terugwerkende kracht.

6. Gebruik hetvoorbeeldbericht dat u per e-mail ontvangt (en ook hier kunt downloaden) tegen incassobureaus bij het verweren tegen een beslaglegging in naam van de Koning met een dwangbevel. Zo’n dwangbevel is in strijd met

Art 6 EVRM. U plaatst de incassobureaus in een schuldeisersverzuim, zodat een beslaglegging niet rechtsgeldig is.

7. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 365.000,- zolang het onrechtmatige zorgverzekeringscontract voorduurt, inclusief het terugvorderen van alle onrechtmatige premies die bij u zijn geïnd.

8. Ons streven is in eerste instantie het stoppen van de verplichte onrechtmatige Zorgverzekeringswet die in strijd is met uw burger- & mensenrechten.

9. U kunt de door de Bond ontwikkelde contracten ook zelf invullen en opsturen naar uw zorgverzekeraar en het CAK. U moet dan wel op eigen kosten twee aangetekende brieven versturen, waarvan de kosten € 17,- (2 x € 8,50) bedraagt. Het zelf versturen van de contracten betekent ook dat u zelf voor bezorging van de nota’s bij de aansprakelijke partijen moet zorgen en dat de advocaat- en gerechtskosten voor eigen rekening zijn. Het risico ligt dan ook bij u.

 

Het niet hebben van een zorgverzekering blijft voor eigen risico.

 

Met de financiële middelen die we uit de 5% gage verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen de onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.AANRADER! STOP 5G... Bekijk ook onze andere actie betreft het aansprakelijk stellen van de telecomproviders en politici met een verbintenis incl. dagvergoeding voor het bloodstellen van 5G straling zonder uw toestemming waar u als proefpersoon voor wordt gebruikt.Wij bieden u ook persoonlijke juridische begeleiding, lezingen en/of een cursus "Leer uw Rechten", Wilt u hier gebruik van maken, word dan lid van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.

Vul het onderstaande formulier in de juiste aanduiding in voor aanmelding Opzegservice Zorgverzekering Aansprakelijkheid incl. dagvergoeding!

Dhr.
Mevr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KvK: 65530543

Bank: NL41 BUNQ 2033 6428


Copyright © N.B.O. Nederland 2016